Клинични проучвания на пробитиците

Хранителните добавки пробиотици са експериментално и клинично изпитани от екип български учени във водещи лечебни учреждения в България – Медицински университет в София, Варна и Плевен, Научен институт по спешна медицина „Н. Пирогов“, Военномедицинска академия в София, Национален център по онкологични заболявания в София, Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене в София. Те са били обект и на съвместни проучвания с водещи учени от Военномедицинската академия в Санкт-Петербург в Русия, Вюрцбургския медицински университет в Германия и в други лечебни учреждения. Клиничните проучвания са проведени на пробиотични храни, произведени от „ЕЛБИ Булгарикум“ ЕАД.

Обект на клиничното изпитание са били както здрави хора – летци от Военновъздушните сили и подводничари от Военноморските сили на България, така и доброволци, поставени в експериментално състояния на моделирано на корабокрушение. Клиничното изпитване е проведено и при болни с черепно-мозъчни травми, изгаряния на кожата, отравяния, вирусни хепатити, септични състояния, тежки бактериални и гъбични инфекции, инфекциозни стомашно-чревни инфекции, тежки алергични и токсоалергични заболявания като синдром на Layel и други. Продуктите са изследвани за ембриотоксичност, за лъчезащитен ефект в условията на експеримент върху животни. Резултатите от проучванията са докладвани на престижни научни форуми в Европа (Рим 1992г., Будапеща 1994г., Букурещ 2000г., и др.) в Азия и Африка (Истанбул 2000г., Триполи 2001г.), в САЩ – Филаделфия 1993г. и др.

Изследване на радиопротективния ефект на Gerissan и пробиотични продукти върху основните левкоцитни и тромбоцитни популации при лечение на онкологични и токсични заболявания

Изследването е проведено при 31 болни (15 мъже и 16 жени) с различни онкологични заболявания при средна възраст 47,3 години.

При болните е проведен курс на лечение с йонизиращи лъчения в конвенционални дози и обем. При 8 от болните е проведено допълнително субституиране с Gerissan и пробиотик. Контролната група е от 11 болни.

Отделно при 7 болни с остеосарком на възраст от 6 до 14 години и при 5 болни с остри отравяния с токсични увреждания на черния дроб, бъбреците и кръвта е проведено субституиране с Gerissan + пробиотик.

Получени са следните резултати: При болните получавали Gerissan + пробиотик се установява статистически значимо повишаване относителния дял на общите Т-лимфоцити спрямо изходните стойности – 71% ± SD 12% VS средна стойност след курс лечение – 76% ± SD 10% р = 0.04 Kruskal wallis test, за разлика от контролната група в която не се наблюдава съществена промяна (р = 0.308).

При болните с остеосарком е налице бързо и рязко повишаване броя на тромбоцитите – от 50000 на 100000-150000 за седмица и по плавно увеличаване на Нb, независимо от провежданата химиотерапия. В същия порядък се увеличават и тромбоцитите и Hb при болни с токсични поражения и органна недостатъчност на черния дроб и бъбреците.

Ефект на пробиотиците върху имунната система при пилоти от Военновъздушните сили

На фигури №5 и №6 са отразени данните от мащабно клинико-имунологично проучване при 46 пилоти на реактивни самолети от военновъздушните сили, подложени ежедневно на силен стрес и максимално физическо натоварване. Изследвани са различните фактори на имунитета, отразени в посочените таблици, показват, че ежедневното приемане на пробиотик в продължение на 30 дни в доза от 25 g дневно води до повишаване на общата резистентност на организма. Наблюдава се стабилизиране на стойностите на серумните имуноглобулини А и М, отчетливо повишаване серумното ниво на IgG, на показателите, характеризиращи фагоцитозата (FI, FN). Налице е ниска степен на биологична вариация на стойностите на лимфоцитните популации (CD8 + T-LY), оставащи в рамките на нормата при българската популация, при хора, подложени на високи стресови и физически натоварвания.Фигури №5 и №6Проучването е извършено от изследователски колектив на Военномедицинска академия – София.

Ефекти на продуктите върху мастната обмяна при пилоти от военновъздушните сили

Хиполипидемичният ефект на хранителните добавки, съдържащи живи клетки на Lactobacillus Bulgaricus, е обект на засилени експериментални и клинични проучвания в различните страни на света през последните години. В продължение на 30 дни при пилоти от Военновъздушните сили бяха давани по 25 g пробиотичната функционална храна. Установява се намаляване на общия холестерол, повишаване нивото на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL – „добрия холестерол“), намаляване нивото на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL – „лошия холестерол“), намаляване на триглицеридите и намаляване на повишената във връзка с мастната обмяна кръвна захар. Всички тези ефекти говорят за изразен профилактичен ефект на атеросклеротичните съдови промени на сърцето, мозъка и други органи и системи.
ТАБЛИЦА №9

Статистически показателихолестеролHDL – холестеролLDL – холестеролтриглицериди
предиследпредиследпредиследпредислед
X7.106.051.231.484.323.853.683.57
SD1.901.660.660.441.090.991.280.93
T2.6092.2192.231.07
P<0.05
>0.01
<0.05
>0.01
<0.05
>0.01
<0.05
Проучването е извършено при 56 пилоти от Военновъздушни сили на Република България от колектив на Военномедицинска академия и Областна болница – Добрич.

Ефект на пробиотичните функционални храни при лечение на синдром на Layel (Epydermolisis necroticans bullosa)

Масово и не винаги рационалното използване на различни медикаменти в лекарската практика води до зачестяване на алергиите и токсоалергични реакции. Едно от тежките усложнения при медикаментозното лечение е алергично-токсичната епидермална некроза или синдром на Layel. Почти винаги това заболяване протича с тежки инфекциозно-възпалителни усложнения (пневмонии, сепсис), довеждащи до засилено разпадане на собствените тъкани на тялото. Основно място в лечебния процес на разработената от нас лечебна схема заема функционалната хранителна терапия. На снимките по-долу са представени благоприятните резултати от лечението на един от 28-те случая със синдром на Layel, където хранителната терапия е била с пробиотик в максимално количество за приемане – 200–400g дневно.
Преди лечението


На 12-я ден от комплексното лечение включващо хранителна терапия с пробиотик


На 23-я ден от комплексното лечение включващо хранителна терапия с пробиотик

Ефектите на пробиотик в условията на моделирано корабокрушение

Колектив от Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене, Вюрцугския медицински университет в Германия, Военномедицинска академия – София, и Медицинския университет в София през 1996 г. проведе комплексно медико-биологично изследване в условията на моделирано корабокрушение при 56 доброволци.

При корабокрушение организмът е подложен на въздействието на редица екстремални фактори на морето – вестибуларно натоварване, вследствие морското вълнение, хипокинезия, психо-емоционален стрес, глад, жажда, пренапрежение на терморегулационните механизми (голяма разлика дневни/нощни температури) и други. Наред с редица други проучвания бе апробиран пробиотик като единствен хранителен и стимулиращ продукт в количество до 200 g дневно. Бяха установени следните благоприятни ефекти от хранителната добавка:

 • Телесното тегло при доброволци без пробиотик спада от 2 kg до 6,5 kg, докато при групата, приемаща пробиотик, телесното тегло намалява само с 0,5 kg до 1 kg;
 • При приемащите пробиотик изследваните основни биохимични показатели не се променят или промените са незначителни. При доброволците без пробиотик – 83% са с променени основни биохимични показатели;
 • При 75% от доброволците без пробиотик са налице патологични промени на глюкозното съдържание, а при приемащите пробиотик този процент е 33%;
 • Мускулната сила на дясната ръка след вестибуларно натоварване при доброволци без пробиотик спада средно с 15,02%, а на лявата ръка с 14,59%. При доброволци приемащи пробиотик, мускулната маса на дясната ръка спада средно със 7,5%, а на лявата ръка с 13%;
 • При доброволци, приемащи пробиотик, не се наблюдава дисбаланс в електролитния обмен, докато при доброволци, неприемащи пробиотик, е налице сериозно разстройство в електролитния баланс на организма;
 • Изследователския екип от посочените научни звена като заключение препоръчва пробиотиците да бъде използван като хранително и протектиращо средство в оборудването на спасителните средства при водния и въздушен транспорт.

Комплексна медикаментозна и хранителна терапия с функционални пробиотични храни и растителни екстракти – нов научен подход при лечение на алкохолна и наркотична зависимост

Хроничната алкохолна и наркотична зависимости довеждат до многоорганни увреждания – нервна система, черен дроб и бъбреци, сърдечно-съдова система и т.н. Уврежда се имунната система, налице е тежък хранителен дисбаланс, хиповитаминоза, дизелектролитемия.

При 76 болни с алкохолна болест и при 128 болни със зависимост от хероин беше приложена комплексна медикаментозна и хранителна терапия с функционални пробиотични храни с екстракт – силимарин. Получени са следните резултати: таблици №10, №11, №12, №13, №14, №15:ТАБЛИЦА №10 – Увреждания на стомашно-чревния тракт

УврежданеГастродуединитии колитиЯзва на стомах и ДванадесетопръстикДисбактериозаОстър Панкреат
Бр.пациенталкохолхероиналкохолхероиналкохолхероиналкохолхероин
При постъпване48 (63,2%)128 (100%)2 (2,63%)0%41 (53,9%)78 (60,9%)8 (10,5%)0%
След 3 Месеца27 (35,6%)34 (26,6%)0%0%8 (6,08%)0%0%0%
След 6 Месеца8 (6,1%)0%0%0%0%0%0%0%

ТАБЛИЦА №11 – Увреждания на сърдечно-съдовата система

Брой пациенти
Увреждания
При постъпванеСлед 3 месецаСлед 6 месеца
КардиомиопатияАлкохол10 (7,8%)10 (7,8%)10 (7,8%)
Хероин0%0%0%
Хипертонични КризиАлкохол39 (51,3%)23 (30,3%)14 (18,4%)
Хероин0%0%0%
ХипертонияАлкохол15 (19,8%)0%0%
Хероин125 (97,7%)0%0%
Хероин0%>0%0%
Нарушения в Сърдечния РитъмАлкохол36 (47,4%)21 (27,6%)9 (11,8%)
Хероин28 (21,9%)0%0%

ТАБЛИЦА №12 – Нарушение в белтъчната, липидната и минералната обмяна

УврежданеЛипопротеинемияКостно-ставен синдромКонсумативен синдромНарушение в трофиката на коса, зъби, нокти.
Бр. пациенталкохолхероиналкохолхероиналкохолхероиналкохолхероин
При постъпване69 (90,8%)93 (72,7%)12 (15,8%)128 (100%)21 (27,6%)28 (100%)71 (93,4%)128(100%)
След 3 Месеца32 (42,1%)41 (32,0%)4 (5,2%)24 (18,8%)6 (7,9%)11 (8,6%)21 (27,6%)35 (27,3%)
След 6 Месеца8 (6,1%)0%0%3 (3,9%)0%0%6 (7,9%)7 (5,5%)

ТАБЛИЦА №13 – Нарушения функциите на половата система при 51 жени, зависими към хероин

Увреждания
(брой пациенти)
ДисменореяАменореяУЗД данни за хипопластична матка
При приемане12 (23,5%)39 (76,5%)38 (74,5%)
След 6 месеца лечение15 (29,4)2 (3,9%)4 (7,8%)
Общ белтък26%-30%16%26%-30%
Мазнини0%-1.5%18%0%-1.5%

ТАБЛИЦА №14 – Промяна на стойностите на аспартатаминотрансфереза (ASAT) и аланинаминотрансфереза (ALAT) при група от 16 пациента, зависими към хероин, лекувани с пробиотик за период от 6 месеца

Стойности на AST и ALTУвеличение стойностите на ASATУвеличение стойностите на ALAT
Брой пациентидо 100%от 100% до 300%над 300%до 100%от 100% до 300%над 300%
При приемане2 (12,59%)9 (56,3%)5 (31,3%)4 (25,00%)8 (50,0%)4 (25,00%)
След 3 месеца13 (81,3%)2 (12,5%)1 (6,3%)13 (81,3%)3 (18,8%)0%
След 6 месеца2 (12,5%)0%0%3 (18,8%)0%0%

ТАБЛИЦА №15 – Промяна на стойностите на титъра на антитела срещу HVC при 22 пациенти, зависими към хероин, лекувани с пробиотик за период от 6 месеца

Стойност на титъра срещу HVC Брой пациентиДо 2От 2 до 20От 20 до 50Над 50
При приемане0%12 (54,55%)6 (27,27%)4 (18,18%)
След 3 месеца7 (31,82%)8 (30,36%)6 (27,27%)1 (4,55%)
След 6 месеца20 (90,9%)2 (9,09%)0%(27,27%)0%(18,18%)

От изнесените данни е видно, че приложеният от нас нов научен подход при лечение на хроничните многоорганни увреждания на организма от алкохол и наркотици, съчетаващи в себе си медикаментозни средства и пробиотични функционални храни и растителни екстракти има силно изразен положителен ефект.

Пробиотичните функционални храни в комплексното лечение на вирусните хепатити

Обект на научното проучване са 208 болни с вирусни хепатити, лекувани комплексно с медикаментозни средства и пробиотични функционални храни. Контролната група включва 104 болни.

На таблица №16 е дадена характеристиката на болните по възраст, пол, вид вирусен хепатит, тежест на клинични форми, усложнения и леглодни.

На таблици №17 и №18 са посочени биохимичните показатели на лекуваните с медикаменти и пробиотици пациенти и тези от контролната група – лекувани само с медикаменти.ТАБЛИЦА №16 – Характеристика на пациентите по възраст, пол, вид на вирусния хепатит, тежест на клинични форми, усложнения и леглодни

ПоказателиГрупа с пробиотик n = 104Контролна група n = 104
Възраст (години)17-6821-63
ПолМ-80 Ж-24М-86 Ж-18
Вирусен хепатит тип А5358
Вирусен хепатит тип В3932
Вирусен хепатит тип С1214
Лека форма1121
Средно тежка форма6965
Тежка форма2418
Решути и рецидиви821
Леглодни (средно)1423

ТАБЛИЦА №17 – Биохимични показатели в групата пациенти, лекувани с пробиотик в динамика

Биохимични показателиСтарт на пробиотик Mean ± SEВтора седмица Mean ± SEПърви месец Mean ± SEВтори месец Mean ± SEНормални стойности
Общ билирубин254.2 ± 23.252.6 ± 8.19 **
(28.7%)
29.4 ± 9.5 *
(16%)
10.2 ± 2.1
(5.6%)
до 8
?mol/l
Директен билирубин183.3 ± 22.596.4 ± 18.19 *
(37.9 %)
96.4 ± 18.19 *
(37.9 %)
96.4 ± 18.19 *
(37.9 %)
96.4 ± 18.19 *
(37.9 %)
AST1040.5 ± 225148.4 ± 74.1
(14.2%)
41.8 ± 14.4
(4%)
31.9 ± 3.2
(3%)
5.00U/I
ALT1724.6 ± 2042196.2 ± 49.3
(11.4%)
64.6 ± 26.8
(3.7%)
38.6 ± 7.2
(2.2%)
5.00U/I
AP328.7 ± 32.9151.2 ± 18.6 *
(45.9%)
114.4 ± 22.2
(34%)
101.6 ± 11.2
(30.9%)
20.00U/I
GGT206.5 ± 38.8109.4 ± 36.5
(52.9%)
64.1 ± 21.6
(31%)
41.8 ± 14.4
(20.2%)
10.00U/I
Холестерол10.6 ± 2.86.2 ± 1.2
(58.5%)
5.8 ± 1.3 *
(54.7%)
95.1 ± 1.1
(48.1%)
3.4?mol/l
Общ белтък56.1 ± 12.466.4 ± 8.266.4 ± 8.2 *67.8 ± 7.858g/l

ТАБЛИЦА №18 – Биохимични показатели в контролната група пациенти в динамика

Биохимични показателиMean ± SEВтора седмица Mean ± SEПърви месец Mean ± SEВтори месец Mean ± SEНормални стойности
Общ билирубин242.9 ± 26.26116.4 ± 36.6 * (47.9%)49.3 ± 17.6 * (20.3%)36.7 ± 11.4 (15.1%)4.00
Директен билирубин191.8 ± 20.769.1 ± 25.7 ** (36%)38.9 ± 17.8 * (20.3%)18.4 ± 8.3 (9.6%)до 8 ?mol/l
AST1182.2 ± 510.5164.5 ± 99.2 (13.9%)>57.3 ± 29.2 (4.84%)39.3 ± 10.9 (3.3%)5.00
ALT2009.6 ± 315.4216.3 ± 86.8 (10.8%)84.2 ± 27.8 (9.2%)41.5 ± 75.1 (2.1%)5.00
AP351.9 ± 51.7196.6 ± 25.8 * (55.9%)125.9 ± 25.3 (35.8%)>105.3 ± 12.5 (29.9%)20.00
GGT242.3 ± 35.6144.4 ± 38.6 (55.8%)75.7 ± 18.8 (31.2%)46.2 ± 9.4 (19%)10.00
Холестерол11.1 ± 3.17.1 ± 2.8 (63.9%)6.9 ± 2.4 * (62.2%)5.8 ± 1.8 (52.3%)3.4
Общ белтък53.8 ± 10.459.6 ± 12.462.4 ± 11.5 *63.5 ± 9.758

На базата на посочените резултати могат да се направят следните заключения:

 1. Пробиотичните функционални храни са значително по-ефективни и в сравнение с контролната група по отношение на облекчаване и скъсяват продължителността на симптомите на острия вирусен хепатит.
 2. Пробиотичните функционални храни ускоряват нормализирането на билирубина и показателите на холестаза и цитолиза при болните с остър вирусен хепатит.
 3. Пробиотичните функционални храни са важно средство при лечение на болните с понижени нива на общия белтък.
 4. Пробиотичните функционални храни имат изразено хиполипидемично действие.
 5. Приложението на пробиотичните хранителни добавки не дава странични ефекти и има много добра поносимост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено !!!

КАТЕГОРИИ